2-({5-[(3-methylphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}sulfanyl)-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide

2-({5-[(3-methylphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}sulfanyl)-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide