2-[(4-fluorophenyl)amino]-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one

2-[(4-fluorophenyl)amino]-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one