N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetamide

N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetamide