2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-N-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)propanamide

2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-N-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)propanamide