1-Methyl-4-phenyl-5-nitrosoimidazole

1-Methyl-4-phenyl-5-nitrosoimidazole