1-(5-chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine

1-(5-chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine