ethyl s-(methylcarbamoyl)-l-cysteinate

ethyl s-(methylcarbamoyl)-l-cysteinate