alpha-(3-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol

alpha-(3-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol