1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanamine

1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanamine