1,2,3,5-tetrachloro-4-(2,4,6-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3,5-tetrachloro-4-(2,4,6-trichlorophenoxy)benzene