4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-N-(2-methoxyphenyl)benzamide

4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-N-(2-methoxyphenyl)benzamide