N-Nitrosomethyl(2-oxobutyl)amine

N-Nitrosomethyl(2-oxobutyl)amine