2-(3,5-diphenylpyrazol-1-yl)ethanol

2-(3,5-diphenylpyrazol-1-yl)ethanol