2-[(6-{[(E)-anthracen-9-ylmethylidene]amino}-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]-1-(morpholin-4-yl)ethanone

2-[(6-{[(E)-anthracen-9-ylmethylidene]amino}-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]-1-(morpholin-4-yl)ethanone