6-(4-chlorophenyl)-2-methoxy-4-(4-methoxyphenyl)pyridine-3-carbonitrile

6-(4-chlorophenyl)-2-methoxy-4-(4-methoxyphenyl)pyridine-3-carbonitrile