3-(3-fluorophenyl)-5-[(3-nitrobenzyl)sulfanyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole

3-(3-fluorophenyl)-5-[(3-nitrobenzyl)sulfanyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole