2-Fluoro-3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol

2-Fluoro-3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol