4-Methoxy-2,3,5-trimethylpyridine

4-Methoxy-2,3,5-trimethylpyridine