2-(4-((3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYL)-5-METHYL(2,3,5-TRIAZOLYLTHIO))-N-(4-METHOXYPHENYL)ETHANAMIDE

2-(4-((3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYL)-5-METHYL(2,3,5-TRIAZOLYLTHIO))-N-(4-METHOXYPHENYL)ETHANAMIDE