3-METHOXY-6-[4-(3-METHYLPHENYL)-1-PIPERAZINYL]PYRIDAZINE

3-METHOXY-6-[4-(3-METHYLPHENYL)-1-PIPERAZINYL]PYRIDAZINE