N-(2-iodophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2-iodophenyl)-4-nitrobenzamide