N-(2-cyano-4,5-diethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenyl)acetamide

N-(2-cyano-4,5-diethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenyl)acetamide