N-(2-cyano-4,5-diethoxyphenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide

N-(2-cyano-4,5-diethoxyphenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide