2-{4-[(2,5-dimethylthiophen-3-yl)sulfonyl]piperazin-1-yl}-1,3-benzoxazole

2-{4-[(2,5-dimethylthiophen-3-yl)sulfonyl]piperazin-1-yl}-1,3-benzoxazole