N-(4-fluorophenyl)-3-(1-oxo-4-phenylphthalazin-2(1H)-yl)propanamide

N-(4-fluorophenyl)-3-(1-oxo-4-phenylphthalazin-2(1H)-yl)propanamide