(5Z)-3-(4-fluorophenyl)-2-imino-5-(naphthalen-1-ylmethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one

(5Z)-3-(4-fluorophenyl)-2-imino-5-(naphthalen-1-ylmethylidene)-1,3-thiazolidin-4-one