N-(4-fluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]nicotinamide

N-(4-fluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]nicotinamide