2-(4-methoxyphenyl)-N-{[4-(4-methoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methyl}acetamide

2-(4-methoxyphenyl)-N-{[4-(4-methoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methyl}acetamide