5-{4-[(2-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-2-(4-methylbenzyl)-2H-tetrazole

5-{4-[(2-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-2-(4-methylbenzyl)-2H-tetrazole