2,6-dichloro-N-[(3-methoxyphenyl)carbamoyl]-4-methylpyridine-3-carboxamide

2,6-dichloro-N-[(3-methoxyphenyl)carbamoyl]-4-methylpyridine-3-carboxamide