N-(2-cyano-4,5-diethoxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide

N-(2-cyano-4,5-diethoxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide