3-{[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]amino}-2-propanoylcyclohex-2-en-1-one

3-{[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]amino}-2-propanoylcyclohex-2-en-1-one