N-[(4-ethoxyphenyl)carbamothioyl]cyclopentanecarboxamide

N-[(4-ethoxyphenyl)carbamothioyl]cyclopentanecarboxamide