N-(4-chlorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]nicotinamide

N-(4-chlorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]nicotinamide