5-amino-3-methyl-N-(4-methylphenyl)-1,2-oxazole-4-carboxamide

5-amino-3-methyl-N-(4-methylphenyl)-1,2-oxazole-4-carboxamide