1-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-cyano-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbohydrazide

1-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-cyano-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbohydrazide