2-(methylsulfanyl)-N-[2-(propan-2-ylcarbamoyl)phenyl]benzamide

2-(methylsulfanyl)-N-[2-(propan-2-ylcarbamoyl)phenyl]benzamide