1-(4-fluorobenzyl)-2-(phenoxymethyl)-1H-benzimidazole

1-(4-fluorobenzyl)-2-(phenoxymethyl)-1H-benzimidazole