1-ETHYL-2-[3-(3-ETHYL-3H-BENZOXAZOL-2-YLIDENE)PROP-1-ENYL]QUINOLINIUM IODIDE

1-ETHYL-2-[3-(3-ETHYL-3H-BENZOXAZOL-2-YLIDENE)PROP-1-ENYL]QUINOLINIUM IODIDE