4-methoxy-N-(6-methoxypyridin-3-yl)naphthalene-1-sulfonamide

4-methoxy-N-(6-methoxypyridin-3-yl)naphthalene-1-sulfonamide