1-[(2,5-dimethylthiophen-3-yl)sulfonyl]-4-(4-fluorophenyl)piperazine

1-[(2,5-dimethylthiophen-3-yl)sulfonyl]-4-(4-fluorophenyl)piperazine