N-(4-{[4-(2,4-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}phenyl)acetamide

N-(4-{[4-(2,4-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}phenyl)acetamide