1-(2,5-dichlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine

1-(2,5-dichlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine