1-(2,4-dimethylphenyl)-4-[(2-methoxy-5-methylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(2,4-dimethylphenyl)-4-[(2-methoxy-5-methylphenyl)sulfonyl]piperazine