4-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide

4-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide