biphenyl-4-yl{4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazin-1-yl}methanone

biphenyl-4-yl{4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazin-1-yl}methanone