methyl 2-({[5-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-1-yl]acetyl}amino)benzoate

methyl 2-({[5-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-1-yl]acetyl}amino)benzoate