{4-[(2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazin-1-yl}(thiophen-2-yl)methanone

{4-[(2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazin-1-yl}(thiophen-2-yl)methanone