1-(2,6-dimethylphenyl)-4-[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(2,6-dimethylphenyl)-4-[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine