[4-(2,4-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl](2-methyl-3-nitrophenyl)methanone

[4-(2,4-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl](2-methyl-3-nitrophenyl)methanone